ಸಮಾವರ್ತನ - ಕಾಶೀ ಯಾತ್ರೆ

Submitted by ಪಾರ್ವತಿ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ on ಭಾನು, 03/01/2015 - 21:24

ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೆಯದಾದ ಸಮಾವರ್ತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಗುರುವಿನ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೋರುವ ಸಮಯ.

ಪೂಜಿಸಿದಳು ಗೌರಿಯ ರಿಕುಮಿಣಿದೇವಿ ಪೂಜಿಸಿದಳು ಗೌರಿಯಾ

ಪೂಜಿಸಿದಳು ಗೌರಿಯ ರಿಕುಮಿಣಿದೇವಿ ಪೂಜಿಸಿದಳು ಗೌರಿಯಾ | ಪೂಜಿಸಿದಳತಿ ಮೋದದಿಂದದಲಿ | ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯನನ್ನೆ ಭಜಿಸುತ ರಾಜಿಸುವ ಮಣಿನಯದ ಪೀಠದಿ ಬಾಲೆ ರುಗುವಿಣಿ ಓಜೆಯಿಂದಲಿ ||ಪ||

ಮಂಡಲಗಳ ರಚಿಸಿ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ನಮಿಸಿ ಪುಂಡಾರೀಕಾಕ್ಷನೆ ಪತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಚೆಂಡಿಕೆ ಪಾದದೊಳ್ ಇಂದು ನಮಿಸುತಾ ||೧||

ನೀಲಕಂಠನ ರಾಣಿಯಾ ಪೂಜಿಸಿದಳು ಬಾಲೆ ರುಗುವಿಣಿ ದೇವಿಯು | ನೀಲವರ್ಣನೆ ತನ್ನ ಪತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಚಂದ್ರಮೌಳಿಯ ಪೂಜೆ ಲೋಲೆ ಮಾಡಿಸಿದಿಳಿಂದು ||೨||

ಅಂಗನೆ ರುಗುವಿಣಿದೇವಿಯು ಪೂಜಿಸಿದಳು ಗಂಗಾಧರನ ಪಾದವಾ | ಮಂಗಲಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಪೂಜೆಯನರ್ಪಿಸಿ ಮಂಗಳಗೌರಿಯು ಬಾಗಿನಗಳ ಕೊಟ್ಟು ||೩||

ಪಾರ್ವತಿ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಭಾನು, 10/19/2014 - 18:26
ಬೆಳಗಾಯಿತೇಳವ್ವ ಬಾಲೆ (ದಾಟಿ: ಬೆಳಗಾಯಿತು ಮೂದಲಲ್ಲಿ…)
ಪಾರ್ವತಿ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಭಾನು, 10/19/2014 - 17:41
ಉದಯ ರಾಗ (ದಾಟಿ: ಬೆಳಗಾಯಿತು ಮೂದಲಲ್ಲಿ…)
ಪಾರ್ವತಿ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಭಾನು, 10/19/2014 - 17:40
ರಂಗ ನಾಯಕ ರಾಜೀವ ಲೋಚನ.... ಸುಧೀಂದ್ರ ಭಾನು, 04/28/2013 - 00:16

ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಾಡು