ರಂಗ ನಾಯಕ ರಾಜೀವ ಲೋಚನ....

Body: 

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಂಗ ನಾಯಕನ ಏಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಾಡು...

Video: