ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಂಗಲ ಶ್ಲೋಕ

ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯ:
ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯ ಶಾಲಿನೀ|
ದೇಶೋಯಂ ಕ್ಷೋಭ ರಹಿತ:
ಸಜ್ಜನಾ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾ:||

 

ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು

ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಈ ಭೂಮಿ ಸದಾ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಲಿ. ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನರು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುವಂತಾಗಲಿ.

ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ಭವೇತ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಭಾನು, 01/26/2020 - 09:43

ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ತು ಜಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ಪರಾಭವಃ।

ಸದ್ಭಾವಾಃ ಪ್ರಾಣಿನಃ ಸಂತು ಸದ್ಧರ್ಮಾಃ ಸಂತು ಸರ್ವದಾ।।

ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು ಸರ್ವೆ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ।

ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ಭವೇತ್।।

Subhashita