ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ತು ಜಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ಪರಾಭವಃ।

ಸದ್ಭಾವಾಃ ಪ್ರಾಣಿನಃ ಸಂತು ಸದ್ಧರ್ಮಾಃ ಸಂತು ಸರ್ವದಾ।।

ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು ಸರ್ವೆ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ।

ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ಭವೇತ್।।

ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ಭವೇತ್