ಲಗೋರಿ

Body: 

ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಜನ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆರರಿಂದ ಏಳು ಹೆಂಚಿನ ತುಂಡು, ಕಲ್ಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು.
ಎದುರು ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟ ಚೂರುಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಎದುರು ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಜೋಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯಬೇಕು.
ಚೆಂಡು ಮೈಗೆ ತಾಗಿದರೆ ಹೊಡೆದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಡುವುದು. ಇಂಥ ಆಟದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮನೋಭಾವ ಮೂಡುತ್ತದೆ.