ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೋದ ಮಾನ ಆನೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಬರೊದಿಲ್ಲ ಸುಧೀಂದ್ರ ಶನಿ, 01/16/2016 - 13:54

ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೋದ ಮಾನ ಆನೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಬರೊದಿಲ್ಲ
-ಜನಪದ

ನುಡಿಗಟ್ಟು