ಗಮಕ ವಾಚನ

Body: 

ಈಗ ಅಪರೂಪವಾಗುತ್ತಿರುವ ಗಮಕ ವಾಚನ ಕಲೆ.

Video: